VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CÁC BẠN ĐĂ QUA ĐỜI

Các bạn đă mất

1.    Văn Ngọc Ẩn (1951-2016)

2.    Vương Sĩ Bảo (1951-1996)

3.    Phùng Văn Bộ (1936-2016)

4.    Nguyễn Tiến Điệp (1952-2017)

5.    Nguyễn Xuân Hoan (1951-2011)

6.    Lư Kim Huệ (1950-2016)

7.    Đặng Xuân Hương (195?-19??)

8.    Nguyễn Vũ Khanh (1951-????)

9.    Phan Văn Lai (1951-2016)

10.  Nguyễn Duyên Lạng (192-2002)

11.  Lương Văn Long (195?-19??)

12.  Ngô Phước Long (1951-2017)

13.  Lê Phước Lộc (1952-2017)

14.  Phạm Doăn Luyện (1952-2014)

15.  Nguyễn Văn Lư (195?-????)

16.  Lê Thành Nhân (195?-????)

17.  Trương Hữu Nhân (1951-2014)

18.  Nguyễn Văn Nhờ (195?-????)

19.  Bùi Văn Ninh (1951-2010)

20.  Nguyễn Hữu Phúc (1950-2015)

21.  Nguyễn Tiến Phụng (1952-2007)

22.  Trần Kim Qui (1948-2017)

23.  Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (1951-19??)

24.  Trần Sophia (1951-2015)

25.  Huỳnh Tuyết Sương (1952-19??)

26.  Nguyễn Trọng Thiêm (19??-1979)

27.  Vũ Mạnh Thực (1952-2016)

28.  Nguyễn Minh Trung (1951-19??)

29.  Mai Thị Tuyết (195?-2016)

30.  Trịnh Hồng Vân (1947-2016)