Qua Đnh Dũng  

Trước khi về hưu l gim đốc BV huyện Thạnh Trị, Sc Trăng
Số 35, QL 1A, Ấp 2, Thị Trấn Ph Lộc, huyện Thạnh Trị, Sc Trăng
- ĐTB:  0793.866.336     - ĐTDĐ:   0913.196.474

Dũng (Qua Đnh)