Tại nh Nguyễn Qu Hng (Hungtington Beach, California) sng 30-6-2017 (giờ Mỹ)

Bi Văn Hiệp, Phan Ha, Nguyễn B Nghin, Nguyễn Qu Hng, Nguyễn Văn Thng, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Mạnh Khang, Phạm Văn Hng


Phạm Văn Hng, Bi Văn Hiệp, Nguyễn Qu Hng, Nguyễn Văn Hữu, con gi Phan Ha, vợ Nguyễn Văn Hữu

 

Bi biển Hungtington Beach trước nh Nguyễn Qu Hng

 

Bi biển Hungtington Beach trước nh Nguyễn Qu Hng

 

Bi biển Hungtington Beach trước nh Nguyễn Qu Hng