Ngy 4/7/2015 bạn Nguyễn Trọng Khang tổ chức đm cuới cho con trai duy nhất l Trọng Ln + c du Bch Thảo tại Majestic Hotel. (Ảnh của Phng Đức Thắng)

Nguyễn Trọng Khang v vợ (Hồng) cng con trai (Nguyễn Trọng Ln) v du (Bch Thảo).