Phạm Văn Thắng

(Kiến An, nay thuộc Hải Pḥng) 

làm Trưởng pḥng Kế Hoạch Tổng Hợp BV đa khoa Thống Nhất Đồng Nai từ 1997-2012