Trang chủ > Họp mặt v du lịch trong ngy 4-1-2015

*9g30: Uống c ph v thăm Bar Gi v Nước (một trong những qun đẹp hng đầu thế giới)
          

Hnh do V Khi Bửu chụp:

 

1 gc của Bar Gi & Nước (lợp rạ)

Bn trong bar Gi & Nước (đang sửa chữa)

Bn trong bar Gi & Nước (đang sửa chữa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh bếp

 

Nh bếp

 

 

 

Trang chủ > Họp mặt v du lịch trong ngy 4-1-2015