Trang chủ > Họp mặt và du lịch trong ngày 4-1-2015

* 15g: Thăm showroom và xưởng làm sơn mài ĐỊNH H̉A.

 

Vài công đoạn sản xuất sơn mài

Trang chủ > Họp mặt và du lịch trong ngày 4-1-2015