Trang chủ

* Dự kiến các cuộc họp mặt lần tới (mời các bạn trong và ngoài nước góp ư) (có thể thay đổi 6 tháng trước ngày tổ chức):

- Chủ nhật 10-1-2016: họp mặt tại Trà Vinh
- Chủ nhật 1-1-2017: họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường tại KHOA Y.

- Thứ bảy 30-12-2017 đến 1-1-2018: họp mặt tại Đà Lạt

- Chủ nhật 31-12-2018: họp mặt tại Vũng Tàu

- Chủ nhật 5-1-2020: địa điểm do các bạn gợi ư và ban liên lạc sẽ quyết định 6 tháng trước ngày họp.

- Chủ nhật 10-1-2021: địa điểm do các bạn gợi ư và ban liên lạc sẽ quyết định 6 tháng trước ngày họp.

- Chủ nhật 8-1-2022: họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày ra trường tại KHOA Y.

- Chủ nhật 7-1-2024: địa điểm do các bạn gợi ư và ban liên lạc sẽ quyết định 6 tháng trước ngày họp.

- Chủ nhật 5-1-2025: địa điểm do các bạn gợi ư và ban liên lạc sẽ quyết định 6 tháng trước ngày họp.

- Chủ nhật 11-1-2026: địa điểm do các bạn gợi ư và ban liên lạc sẽ quyết định 6 tháng trước ngày họp.

- Chủ nhật 10-1-2027: họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường tại KHOA Y.

Trang chủ