Luật Doanh Nghiệp http://m-210-211-110-232.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/15/60-2005-QH11.doc

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2013  

 

 http://phapluatdoanhnghiep.com/vi/practice/Phap-Luat-Doanh-Nghiep/Thanh-lap-Doanh-Nghiep-Cong-Ty-5/

yes Thủ tục Doanh Nghiệp & Biểu mẫu chi tiết

yes Luật áp dụng Doanh Nghiệp

yes Thủ tục Đầu Tư & Biểu mẫu chi tiết

yes Luật áp dụng Đầu Tư

yes Những điều cần biết khi đăng kư Doanh Nghiệp

yes Hướng dẫn đặt tên Doanh Nghiệp

yes Hướng dẫn cách đăng kư và mă hóa ngành nghề kinh doanh

yes Hướng dẫn cách đăng kư ngành, nghề kinh doanh khi Doanh Nghiệp chuyển nhượng vốn, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

yes Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

yes Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

yes Danh sách một số ngành nghề do Tổng Cục Thống Kê đă xếp mă

yes T́m kiếm thông tin chi tiết Doanh Nghiệp

yes ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG

yes Những điều cấn biết sau khi đăng kư Doanh Nghiệp
 

Làm ǵ khi bị mất hết giấy tờ ?

http://phapluatdoanhnghiep.com/vi/csdl/Doanh-Nghiep/Huong-dan-dat-ten-Doanh-nghiep-42/

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH TRƯỚC KHI
ĐĂNG KƯ KINH DOANH

(tính đến ngày 30.7.2008)

     Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)