Cựu học sinh y sĩ chuyên tu khóa 1 của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sông Bé

 

 Lớp Y1AB (1978-1980)
 

 

Họp mặt lần thứ tư, 31-12-2013 tại Khu du lịch Đại Nam

(Ảnh do TRẦN CHÍ CƯỜNG cung cấp)

 

Tính từ trước ra sau, từ trái qua phải:

Trần Văn Nhơn, Hoàng Sỹ Quỳnh, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Sê, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Văn Cường, Nguyễn Hồng Cẩn,

Châu Thị Hiền, Phạm Thị Rốt, Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Ngô Thị Yên, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Tuyết Xuân,

Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Băng Tuyết, Trần Thị Thiện, Nguyễn Thị Bích Ngợi, Nguyễn Thị Bích Thuận, Ngô Thi Nguyệt,

Nguyễn Minh Giao, Trà Văn Hỏi (đă chết), Nguyễn Huy Thuyết, Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Xuân Câu, Trần Chí Cường, Lê Thị Lợi.

 

 

         

 

(Ảnh do TRẦN CHÍ CƯỜNG cung cấp)

Cựu học sinh y sĩ chuyên tu khóa 1 của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sông Bé