Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

 
Hy nhớ kỹ v lưu địa chỉ  http://y7177.com/sb

       Cc bạn hy gửi thng tin v ảnh chụp về vuimaimai@gmail.com đẻ bổ sung nội dung

     Cựu học sinh y sĩ chuyn tu kha 4 (1983-1985) của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B
 

 Hnh v thng tin của cc thầy c

 

  Danh sch học sinh (km nơi ở hiện nay v số điện thoai)      Hnh       Video