Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

Lớp y sĩ x kha 1978-1980

Lễ tốt nghiệp năm 1980

    

H Thị Dũm                               Đo Văn Đức                     Trương Thị Kim K

 

Nguyễn Thị Kim Lin                   Nguyễn Thị Kiều Nhi                                Như

  Nguyễn Văn Trung

 

Lớp y sĩ x kha 1978-1980

Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B