Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 5 (1982-1984) của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

Họp mặt năm 2013

  1. Thảo

2. Lưu Thị Tiếp

 3. Huỳnh Thị K

4. Phạm Thị Hồng Nhung

5. Phạm Thị Hương Sen 

6. Phụng


 7. Chi 

 8. Linh 

 9. Gẩm

  10. Trần Lệ Dung

   11. Vn An 

 

 12.

   13. Thục

14. L Thị Thoa  

15. Hồng L 
 16. Con gi bạn Hiệp
 

17. Hồng Hoa
 18. Nguyệt
 19. Kim Thoa
20. Phạm Thị Tun

21. ?      22. Su

 
24. Hồ Văn Thắng
25. Hiệp
26.? 
27. Lương
 28. Nguyễn Văn Cư
 

 

29. Ng Vui    30.?   31. Lộc   32. Thắng   33. Nguyễn Văn Thệ

 

34. Nguyệt
35. Chi
36. Yến
37. L Ngọc Thu


 
38. Vn An 39. Hồng Hong 40. Kim Thoa 41. Thn

 

42. Vn An   43. Phương     

44. Nguyễn Văn Cư     45. Ng Vui     46. Trần Lệ Dung

 

Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 5 (1982-1984) của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B