Website của những bác sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1977
(do VƠ KHÔI BỬU thực hiện)

Trang chủ

Tin tức  

Lịch sử
trường y  
 Danh sách  H́nh  Bài viết Cám ơn Liên hệ  Liên kết
các khóa khác 
Websites
khác

Bài viết 

NHỮNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MỘT ĐẠI DỊCH

ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BỞI TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

Giai đoạn
giữa những
đại Dịch

 

Thời kỳ 1

Không có những loại phụ của siêu vi cúm đă được t́m ra ở loài người.  Một loại phụ của siêu vi cúm đă gây bệnh ở loài người có thể hiện diện trong những loài vật, nhưng rủi ro của nhiễm trùng ở người xảy ra được coi là thấp.

Thời kỳ 2

Không có những loại phụ của siêu vi cúm đă được t́m thấy ở người, nhưng một loại phụ của siêu vi cúm lưu hành trong loài vật đe dọa một rủi ro lớn gây bệnh ở người

Giai đoạn
báo
động
đ
ại dịch

 

 

Thời kỳ 3

 Nhiễm siêu vi ở người với một loại phụ mới đă xảy ra, nhưng chưa có sự lan truyền từ người qua người hay thỉnh thoảng có sự lan truyền từ người sang người xăy ra nhưng hiếm

Thời kỳ 4

Một hay nhiều những trường hợp của sự lan truyền từ người sang người đă và đang xảy ra nhưng có tính cách địa phương cao độ, cho thấy rằng siêu vi không thích ứng tốt

Thời kỳ 5

Một hay nhiều những trường hợp lớn của sự lan truyền người sang người đă và đang xảy ra, nhưng vẫn c̣n có tính cách địa phương, cho thấy rằng siêu vi trở nên thích ứng cao độ ở người nhưng có thể chưa sẵn sàng hoàn toàn truyền nhiễm (rủi ro lớn của một đại dịch)

Giai đoạn đại dịch

Thời kỳ 6

ĐẠI DỊCH: Sự lan truyền dịch gia tăng và duy tŕ trong dân chúng.

Người dịch: BS Nguyễn Vĩ Liệt (Canada)