Lữ Thệ Anh 
(Y1: 1971-1972) (Sơ bộ CK2)

hiện ở Sydney, Úc

18-6-1972          2009

2010-09-04-Úc