Phng Văn Bộ


1-1-2007

Trước 1975, anh Bộ l giảng vin của Trung Tm Kỹ Thuật Ph Thọ v l sinh vin Đại học y khoa Si Gn đến Y4, sau đ định cư tại Canada, v đ mất ngy 11-4-2016 tại Canada.