V Khi Bửu

2008

Tại Vũng Tu, ngy 29-6-2008

Tại Khu Du Lịch Hồng Phc, B Rịa-Vũng Tu, ngy 29-6-2008