31-10-2010

Nguyn trưởng khoa Ngoại BV ĐK Tr Vinh.
Đồng sở hữu Bệnh viện Minh Tm Tr Vinh
36, Đường Nguyễn Đng, Khm 10,
Phường 9, Thnh Phố Tr Vinh,
Tỉnh Tr Vinh
http://thanhnienviet.vn/Portal/Print.aspx?Culture=vi-VN&q=4256
Nh: 22/29 K3 Hng Vương, P.4, Tr Vinh   ĐTB: 067 3852 518
ĐTDĐ: 0903 947 279

 

 

Nguyễn Thị Thanh Minh 

          
18-6-1972             
31-10-2010

Chủ sở hữu kim gim đốc 
Bệnh Viện Đa Khoa Minh Tm Tr Vinh
36, Đường Nguyễn Đng, Khm 10, 
Phường 9, Thnh Phố Tr Vinh, 
Tỉnh Tr Vinh
http://thanhnienviet.vn/Portal/Print.aspx?Culture=vi-VN&q=4256
Nh: 
22/29 Hng Vương, Tr Vinh 
ĐTDĐ: 0913 687 028