Nguyễn Duyên Lạng

Đă mất tại Australia vào tháng 6 năm 2002 v́ nhồi máu cơ tim.