Nguyễn Thị Thanh Lương 

   
18-6-1972             10-2010
Toronto, Canada
Email: hỏi bs77dk@gmail.com