Nguyễn Văn L

1971

1972:  từ tri qua phải: Phạm Don Luyện, Khương Văn Lịch (Mỹ), Nguyễn Đức Hng, Nguyễn Diệu Lin Phương
Nguyễn Minh Tm (Chicago, Mỹ), Hồ Yến Nhi, Nguyễn Văn L (chết?), Điền Ha Lễ