Nguyễn Tiến Phụng

mất năm 2007 v ung thư vm họng

Phạm Kim Ngn