Nguyễn Văn Nhờ

   
18-6-1972                  1973

đă mất tại Đức (theo lời Lê Trung Nhân)