Bi Văn Ninh

Đ mất ngy 24-12-2010 sau khi hn m v xuất huyết cầu no, sống thực vật từ ngy 29-3-2008