Nguyễn Thị Tuệ  & V Thanh Sơn

         

9-2009                  1973              29-6-2012

       

  V Thanh Sơn (Sony Vo)

Internal Medicine, University of Southern California.
El Cajon Family Medical Clinic      
4551 El Cajon Blvd
San Diego, CA 92115
        Map
(619) 280-7185 

Email: hỏi bs77dk@gmail.com

 

Nguyễn Thị Tuệ

Internal Medicine,
University of Southern California

 

04-01-2015 * Hnh họp mặt tại nh Nguyễn Qu Hng (California) ngy 4-1-2015 do V Thanh Sơn gửi đến

04-01-2015 * Hnh họp mặt tại nh Nguyễn Qu Hng (California) ngy 4-1-2015 do Trương Quang Phong gửi đến

04-01-2015 * Họp mặt tại nh Nguyễn Qu Hng (California) ngy 4-1-2015 (phim của V Ngọc Luyện)
https://www.youtube.com/watch?v=wJk6Ie2zGS8
hay https://www.facebook.com/video.php?v=618993318247327

25-11-2012. Hnh V Thanh Sơn v Nguyễn Thanh Thuận tại Santa Ana (California)

25-11-2012. Hnh V Thanh Sơn v Nguyễn Thị Tuệ tại Westminter (California)

30-10-2011. Hnh V Thanh Sơn v Nguyễn Thị Tuệ tại San Diego (California)

4-4-2011. Hnh Nguyễn Thị Tuệ (chụp ở San Diego) do V Thanh Sơn gửi vo ngy 4-4-2011.

9-2009. Hnh V Thanh Sơn

1973. Hnh Nguyễn Thị Tuệ