Nguyễn Thanh Thuận

Hnh CT vng cổ của Nguyễn Thanh Thuận:

 

  Nguyễn Thanh Thuận