* 11-2-2013. V Khi Bửu đ nhận được điện thoại chc Tết của Nguyễn Thanh Thuận (0166.524.06.79). Thuận ni rất r rng. Thuận đ nhận lời đến họp tn nin lc 11g ngy 3-3-2013 tại Nh hng Thanh Tr (12, Nguyễn Tri, Q.5).