Nguyễn Thanh Vn

   
          1973                 4-1-2009

Trung Tm Chẩn Đon Y Khoa (Medic), TPHCM (Phng Điện no đồ)
739/230 Hưng Ph, Q.8, PHCM
ĐTB:  3859 5053 -
ĐTDĐ: 0902 891 128
Email: hỏi bs77dk@gmail.com