Danh sách các bạn cùng học (1971-1975 và 1975-1977) được phân phối công tác

Ngày 8-11-2019.Nguyễn Văn Thông đă trao cho Khôi

Bửu bản photocopy của "Biên Bản Phân Phối Công tác Học SInh Tốt Nghiệp Bác Sĩ Năm 1977" (ngày 22-4-1978)

Trong danh sach có cả năm sinh, quê quán, nơi ở của gia đ́nh và xếp hạng tốt nghiêp. 

Bạn nào cần thông tin xếp hạng của chính ḿnh th́ nhắn tin riêng.

\