Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển vào năm thứ nhất Y Khoa Đại Học Sài G̣n 1971

Ghi chú: đh =  (đồng hạng)

 

Họ và chữ lót

Tên

Hạng

Lê Minh

Phương

1

Nguyễn Thanh

Minh

2

Khưu Văn

Huê

3

Nguyễn Bá

Nghiên

4

Phùng Văn

Bộ

5

Nguyễn

Hạnh

6

Lương Văn

Long

7

Đinh Thị Ngọc

Lan

8

Nguyễn Khắc

Dụng

9

Nguyễn Thị Xuân

10

Nguyễn Cao

Ngọc

11

Hồ Yến

Nhi

12

Phạm Ngọc

Ngươn

13

Trần Hữu

Tài

14

Huỳnh Hồng

Long

15

Nguyễn

Kim

16

Nguyễn Tiến

Điệp

17

Nguyễn Xuân Bích

Huyên

18

Nguyễn Thị Bích 

 Vân  

19  

Lê Phước

Lộc

19 đh

Nguyễn Xuân

Trường

21

Nguyễn Ngọc

Quỳnh

22

Điền Ḥa

Lễ

22 đh

Vũ Hữu

Mạnh

22 đh

Hồ Xuân

Sơn

22 đh

Lê Đức Trường

Sinh

26

Đinh Sơn

Mỹ

27

Vũ Văn

Lộc

28

Vơ Khôi

Bửu

28 đh

Ngô Phước

Long

28 đh

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

28 đh

Bùi Thiện

Triệu

32

Thái Thị

Liên

32 đh

Nguyễn Anh

Dũng

34

Lư Kim

Huệ

35

Bùi Văn

Hiệp

35 đh

Nguyễn Văn

Hên

37

Lê Quang

Hiệp

37 đh

Lâm Tấn

Nghĩa

37 đh

Nguyễn Ngọc

Chi

40

Đặng Thị

Phỉ

40 đh

Nguyễn An

Trinh

42

Nguyễn Xuân

Hoan

43

Trần  Minh

Hùng

44

Nguyễn Học

Triết

45

Vơ Ngọc

Huệ

45 đh

Tiêu Kiến

Trung

45 đh

Nguyễn Thị Lê

Minh

48

Phạm Văn

Minh

49

Văn Ngọc

Ẩn

50

Vơ Bạch

Tuyết

51

Phan Ngọc

Thạch

51 đh

Phạm Huy

Khiêm

53

Lê Thị

Hường

54

Lư Bửu

Tuyền

55

Lê Văn

Giang

56

Phạm Kim

Ngân

56 đh

Hồ Xuân

Phương

56 đh

Nguyễn Quang

 Vinh

59  

Nguyễn Mạnh

Khang

59 đh

Đường Thị

Loan

61

Phạm Minh

Bửu

62

Đỗ Đại

Hải

63

Vũ Mạnh

Thực

63

Nguyễn Văn 

Tiếp

63 đh

Vơ Tài

Thuận

65

Nguyễn Thị Thanh

Lương

66

Trần

Sophia

66

Phạm Doăn

Luyện

69

Chu Thị Minh

Lưu

69 đh

Trương Quang

Phong

71

Hoa Nghĩa

Hiệp

72

Đào Thị

Búp

72  đh

Huỳnh Lộc

Sơn

74

Lê Thu

Nguyệt

74  đh

Đào Thị Hồng  

 Vân  

76

Nguyễn Văn

Bích

77

Nguyễn Duyên

Lạng

77 đh

Phạm Kim

Ánh

79

Nguyễn Diệu Liên

Phương

79  đh

Vũ Mạnh

Tiến

79  đh

Nguyễn Trọng

Thiêm

82

Hoàng Kim

Dung

83

Lê Thị Minh

Đức

83 đh

Trịnh Quang

Lập

83 đh

Nguyễn Công

Thiện

83 đh

Nguyễn Thị

Tuệ

87

Huỳnh Thị Kim

Chi

87 đh

Trần Đ́nh

Lộc

89

Đinh Kim

Định

89 đh

Trang Bạch

Liên

89 đh

Nguyễn Minh

Tâm

92

Nguyễn Thị Thanh

Minh

92 đh

Lê Văn

Tin

94

Nguyễn Thanh

Bảo

94 đh

Nguyễn Ngọc

Doanh

94 đh

Phan

Ḥa

94 đh

Hồ Việt 

Hùng

98

Nguyễn Tăng

Tri

98 đh

Lương Văn

Đồng

100

Nguyễn Văn

Định

101

Hà Minh

Hùng

101 đh

Lê Quang

Huyền

101 đh

Nguyễn Vũ

Khanh

101 đh

Vương Sĩ

Bảo

105

Đinh Quang Anh

Đạt

106

Vơ Ngọc

Thái

107

Nguyễn Thị Thanh 

Toàn

108

Đặng Thị Thùy

Nhiên

109

Nguyễn Thị Thanh  

Hoa  

109 đh

Trần Thị Bích

Bảo

111

Nguyễn Thế

Doanh

111 đh

Nguyễn Bá

Hải

111 đh

Nguyễn Vĩnh

Thống

114

Phạm Gia

Toàn

115

Nguyễn Quư

Hùng

116

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

116 đh

Trịnh Anh

Dũng

118

Đào Mạnh

Huấn

118 đh

Huỳnh Tuyết

Sương

118 đh

Lữ Thệ

Anh

118 đh

Trần Văn

Minh

122

Vơ Ngọc

Luyện

122 đh

Nguyễn Huyền

Trinh

122 đh

Hoàng Hoa

Hải

125

Vơ Thanh

Sơn

126

Ngô Quốc

Hiển

126 đh

Lưu Tường

Anh

128

Phạm Văn

Hải

128 đh

Trần Đức

Huy

128 đh

Nguyễn Hùng

Tuấn

131

Tô Thị

132

Phan Thị

Hường

132 đh

Ngô Hữu 

Pha

132 đh

Ngô

Lợi

135

Phan Mỹ

Hoa

136

Nguyễn Thế

Lộc

136 đh

Ngô Phước

Liêm

138

Phan Hữu

Ḥa

138 đh

Nguyễn Hữu

Nghi

138 đh

Tạ Thị Long

Châu

141

Vũ Kim

Phượng

141 đh

Nguyễn Vĩ

Liệt

143

Trần Thế  

 Văn 

143 đh 

Cao Hữu

Hiệp

145

Minh

146

Phạm Văn

Hùng

146 đh

Đỗ

Minh

148

Nguyễn Văn

Cảnh

148 đh

Cao Văn

Hơn

148 đh

Nguyễn Ngọc

Diệp

151

Trần Ngọc

Dung

151 đh

Văn Thị

Hường

151 đh

Vũ Thị

Ninh

151 đh

Nguyễn Thanh

Thuận

155

Nguyễn Tiến  

Phụng

156

Nguyễn Thế

Hào

156 đh

Bùi Văn

Ninh

156 đh

Nghiêm

Th́n

156 đh

Vũ Thị Tuyết

Trinh

156 đh

Lê Văn

Dịu

161

Đặng Xuân

Hương

161 đh

Nguyễn Chánh

Đức

163

Phùng Đức

Thắng

164

Nguyễn Thị Kim

Oanh

164 đh

Phạm Văn  

Nghĩa

166

Đinh Xuân  

Thu

166 đh

Nguyễn Ngọc Thanh

Hoa

168

Lê Tấn

Đức

168 đh

Trịnh Hồng

 Vân

168 đh  

Nguyễn Thị Phương

Huệ

173

Lê Thị Thanh

Hải

174

Nguyễn Thy

Anh

174 đh

Trương Ngọc

Từ

174 đh

Nguyễn Văn

Hùng

177

Mạch Ảnh

Lang

177 đh

Nguyễn Văn

Thịnh

179

Lê Văn

Thành

179 đh

Phạm Văn

Thắng

181

Mai Đ́nh

Ty

181 đh

Vơ Văn

Huỡn

183

Trần Thị Huỳnh

Lan

183 đh

Phan Thị Bích

186

Lê Văn

Hưởng

186 đh

Phạm Thành

Ḥa

188

Đồng Ngọc

Khanh

188 đh

Lê Trung

Nhân

188 đh

Tống

Nhiệm

188 đh

Vơ Thị Ngọc

Thoại

188 đh

Trương Công

B́nh

193

Nguyễn Thị Ngọc

Liên

193 đh

Nguyễn Văn

Thông

195

Nguyễn Đức

Hùng

195 đh

Nguyễn Thị Thu

Thịnh

195 đh

Trịnh Quốc

Hùng

198

Nguyễn Văn

Hải

198 đh

Lưu Minh

Khoa

198 đh

Phan Tuyết

Mai

198 đh

Nguyễn Thị Ngọc

 Yến

198 đh

Sy Kim

Sanh

203

Họ và chữ lót

Tên

Hạng

Lữ Thế

Anh

118 đh

Lưu Tường

Anh

128

Nguyễn Thy

Anh

174 đh

Phạm Kim

Ánh

79

Văn Ngọc

Ẩn

50

Tô Thị

132

Nguyễn Thanh

Bảo

94 đh

Vương Sĩ

Bảo

105

Trần Thị Bích

Bảo

111

Nguyễn Văn

Bích

77

Trương Công

B́nh

193

Phùng Văn

Bộ

5

Đào Thị

Búp

72  đh

Phạm Minh

Bửu

62

Vơ Khôi

Bửu

28 đh

Nguyễn Văn

Cảnh

148 đh

Tạ Thị Long

Châu

141

Nguyễn Ngọc

Chi

40

Huỳnh Thị Kim

Chi

87 đh

Nguyễn Ngọc

Diệp

151

Lê Văn

Dịu

161

Nguyễn Ngọc

Doanh

94 đh

Nguyễn Thế

Doanh

111 đh

Hoàng Kim

Dung

83

Trần Ngọc

Dung

151 đh

Nguyễn Anh

Dũng

34

Trịnh Anh

Dũng

118

Nguyễn Khắc

Dụng

9

Đinh Quang Anh

Đạt

106

Nguyễn Tiến

Điệp

17

Đinh Kim

Định

89 đh

Nguyễn Văn

Định

101

Lương Văn

Đồng

100

Lê Thị Minh

Đức

83 đh

Nguyễn Chánh

Đức

163

Lê Tấn

Đức

168 đh

Lê Văn

Giang

56

Phan Thị Bích

186

Đỗ Đại

Hải

63

Nguyễn Bá

Hải

111 đh

Hoàng Hoa

Hải

125

Phạm Văn

Hải

128 đh

Lê Thị Thanh

Hải

174

Nguyễn Văn

Hải

198 đh

Nguyễn

Hạnh

6

Nguyễn Thế

Hào

156 đh

Nguyễn Văn

Hên

37

Ngô Quốc

Hiển

126 đh

Bùi Văn

Hiệp

35 đh

Lê Quang

Hiệp

37 đh

Hoa Nghĩa

Hiệp

72

Cao Hữu

Hiệp

145

Nguyễn Thị Thanh  

Hoa  

109 đh

Phan Mỹ

Hoa

136

Nguyễn Ngọc Thanh

Hoa

168

Phan

Ḥa

94 đh

Phan Hữu

Ḥa

138 đh

Phạm Thành

Ḥa

188

Nguyễn Xuân

Hoan

43

Cao Văn

Hơn

148 đh

Đào Mạnh

Huấn

118 đh

Khưu Văn

Huê

3

Lư Kim

Huệ

35

Vơ Ngọc

Huệ

45 đh

Nguyễn Thị Phương

Huệ

173

Trần  Minh

Hùng

44

Hồ Việt 

Hùng

98

Hà Minh

Hùng

101 đh

Nguyễn Quư

Hùng

116

Phạm Văn

Hùng

146 đh

Nguyễn Văn

Hùng

177

Nguyễn Đức

Hùng

195 đh

Trịnh Quốc

Hùng

198

Vơ Văn

Huỡn

183

Đặng Xuân

Hương

161 đh

Lê Thị

Hường

54

Phan Thị

Hường

132 đh

Văn Thị

Hường

151 đh

Lê Văn

Hưởng

186 đh

Trần Đức

Huy

128 đh

Nguyễn Xuân Bích

Huyên

18

Lê Quang

Huyền

101 đh

Nguyễn Mạnh

Khang

59 đh

Nguyễn Vũ

Khanh

101 đh

Đồng Ngọc

Khanh

188 đh

Phạm Huy

Khiêm

53

Lưu Minh

Khoa

198 đh

Nguyễn

Kim

16

Đinh Thị Ngọc

Lan

8

Trần Thị Huỳnh

Lan

183 đh

Mạch Ảnh

Lang

177 đh

Nguyễn Duyên

Lạng

77 đh

Trịnh Quang

Lập

83 đh

Điền Ḥa

Lễ

22 đh

Ngô Phước

Liêm

138

Thái Thị

Liên

32 đh

Trang Bạch

Liên

89 đh

Nguyễn Thị Ngọc

Liên

193 đh

Nguyễn Vĩ

Liệt

143

Đường Thị

Loan

61

Lương Văn

Long

7

Huỳnh Hồng

Long

15

Ngô Phước

Long

28 đh

Lê Phước

Lộc

19 đh

Vũ Văn

Lộc

28

Trần Đ́nh

Lộc

89

Nguyễn Thế

Lộc

136 đh

Ngô

Lợi

135

Phạm Doăn

Luyện

69

Vơ Ngọc

Luyện

122 đh

Nguyễn Thị Thanh

Lương

66

Chu Thị Minh

Lưu

69 đh

Phan Tuyết

Mai

198 đh

Vũ Hữu

Mạnh

22 đh

Nguyễn Thanh

Minh

2

Nguyễn Thị Lê

Minh

48

Phạm Văn

Minh

49

Nguyễn Thị Thanh

Minh

92 đh

Trần Văn

Minh

122

Minh

146

Đỗ

Minh

148

Đinh Sơn

Mỹ

27

Phạm Kim

Ngân

56 đh

Nguyễn Hữu

Nghi

138 đh

Lâm Tấn

Nghĩa

37 đh

Phạm Văn  

Nghĩa

166

Nguyễn Bá

Nghiên

4

Nguyễn Cao

Ngọc

11

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

116 đh

Phạm Ngọc

Ngươn

13

Lê Thu

Nguyệt

74  đh

Lê Trung

Nhân

188 đh

Hồ Yến

Nhi

12

Tống

Nhiệm

188 đh

Đặng Thị Thùy

Nhiên

109

Vũ Thị

Ninh

151 đh

Bùi Văn

Ninh

156 đh

Nguyễn Thị Kim

Oanh

164 đh

Ngô Hữu 

Pha

132 đh

Đặng Thị

Phỉ

40 đh

Trương Quang

Phong

71

Nguyễn Tiến  

Phụng

156

Lê Minh

Phương

1

Hồ Xuân

Phương

56 đh

Nguyễn Diệu Liên

Phương

79  đh

Vũ Kim

Phượng

141 đh

Nguyễn Ngọc

Quỳnh

22

Sy Kim

Sanh

203

Lê Đức Trường

Sinh

26

Hồ Xuân

Sơn

22 đh

Huỳnh Lộc

Sơn

74

Vơ Thanh

Sơn

126

Trần

Sophia

66

Huỳnh Tuyết

Sương

118 đh

Trần Hữu

Tài

14

Nguyễn Minh

Tâm

92

Phan Ngọc

Thạch

51 đh

Vơ Ngọc

Thái

107

Phùng Đức

Thắng

164

Phạm Văn

Thắng

181

Lê Văn

Thành

179 đh

Nguyễn Trọng

Thiêm

82

Nguyễn Công

Thiện

83 đh

Nghiêm

Th́n

156 đh

Nguyễn Văn

Thịnh

179

Nguyễn Thị Thu

Thịnh

195 đh

Vơ Thị Ngọc

Thoại

188 đh

Nguyễn Văn

Thông

195

Nguyễn Vĩnh

Thống

114

Đinh Xuân  

Thu

166 đh

Vơ Tài

Thuận

65

Nguyễn Thanh

Thuận

155

Vũ Mạnh

Thực

63

Vũ Mạnh

Tiến

79  đh

Nguyễn Văn 

Tiếp

63 đh

Lê Văn

Tin

94

Nguyễn Thị Xuân

10

Nguyễn Thị Thanh 

Toàn

108

Phạm Gia

Toàn

115

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

28 đh

Nguyễn Tăng

Tri

98 đh

Nguyễn Học

Triết

45

Bùi Thiện

Triệu

32

Nguyễn An

Trinh

42

Nguyễn Huyền

Trinh

122 đh

Vũ Thị Tuyết

Trinh

156 đh

Tiêu Kiến

Trung

45 đh

Nguyễn Xuân

Trường

21

Trương Ngọc

Từ

174 đh

Nguyễn Hùng

Tuấn

131

Nguyễn Thị

Tuệ

87

Lư Bửu

Tuyền

55

Vơ Bạch

Tuyết

51

Mai Đ́nh

Ty

181 đh

Nguyễn Thị Bích 

 Vân  

19  

Đào Thị Hồng  

 Vân  

76

Trịnh Hồng

 Vân

168 đh  

Trần Thế  

 Văn 

143 đh 

Nguyễn Quang

 Vinh

59  

Nguyễn Thị Ngọc

 Yến

198 đh

 

 

 

 

Ghi chú: đh =  (đồng hạng)

Danh sách các bạn cùng học (1971-1975 và 1975-1977) chúng tôi có được thông tin

Danh sách và h́nh từng bạn vừa được sửa chữa ngày 8-12-2013

H́nh và thông tin của từng bạn trên Flick
Xếp theo chữ cái đầu của tên:  A  B  C  D  Đ  G  H  K  L  M  N  P  Q  S  T  V  Y 

Danh sách các bạn đă mất