HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM (Trần Đỗ Trinh)

Điện tâm đồ b́nh thường và một số bệnh lư trên điện tâm đồ (Trương Thanh Hương)

Điện tâm đồ b́nh thường và các bước đọc điện tim

Các bước đọc điện tâm đồ

Các bước đọc ECG (phần 1)

Các bước đọc ECG (phần 2)

Axis (trục)   qrs-axis_03.jpg

ECG – A Pictorial Primer

http://www.bem.fi/book/19/19.htm

http://www.ohio.edu/people/schwiria/objectives&introtoekg.htm

ACC/AHA Clinical Competence in ECG Diagnoses

AV block

R  https://medicine.ucsf.edu/education/resed/ecg/r_waves.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943460/pdf/bumc0023-0432.pdf