* 2019-11-13

H́nh chụp váo khoảng 1983-1989 tại Pháp (do ROĂN HẠT gởi tới):

Trong các h́nh này có 7 bạn ở Pháp (Vương Sĩ Bảo, Nguyễn Văn Bích, Lê Xuân Dũng, Roăn Hạt, Hồ Việt Hùng, Trần Đức Huy, Phan Thành Lập, Lê Ḿnh Phương) và một bạn ở Đức (Tạ Đức Nghiễm, nay ở Mỹ)

Vương Sĩ Bảo, Lê Ḿnh Phương, Hồ Việt Hùng, Roăn Hạt

 

Roăn Hạt, Phan Thành Lập, Tạ Đức Nghiễm 

 

Roăn Hạt, Vương Sĩ Bảo, Trần Đức Huy, Lê Xuân Dũng

 

Roăn Hạt, người lạ, Nguyễn Văn Bích

 

Lê Ḿnh Phương, Roăn Hạt