* 2020-01-18:  Họp mặt tại nh NGUYỄN QU HNG (Calfornia) ngy 12-1-2020