Website của những bác sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1977
(VƠ KHÔI BỬU do thực hiện)

         

Websites của các khóa khác

Khóa 1966-1973 (website trong nước)   Khóa 1966-1973 (website ngoài nước)  

Khóa 1967-1974         Khóa 1974-1980            Lớp Y79Đ         

Đại học y khoa Minh Đức (lưu ư: trang web của Đại học y khoa Minh Đức có virus, phát hiện bởi Avira Antivirus)

Cựu sinh viên dược khoa Sài G̣n