Trang chủ

PHIẾU THỰC TẬP MÔ VÀ PHÔI HỌC NIÊN KHÓA 1971-1972

NHA KHOA NĂM THỨ NHẤT

 

Việt Minh Chánh, giáo sư Nha khoa tại California.

Đoàn Thị Dung

Giáp Phúc Đạt

Nguyễn Thị Tam Khôi

Vơ Hữu Sơn kết hôn với Nguyễn Thị Minh Nguyệt (dược sĩ)

Phạm Văn Sỹ, USA

Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc sĩ, kết hôn với Nguyễn ThịThanh Tâm (dược sĩ) 

Đào Bá Trung 

Nguyễn Tăng Tri, Toronto (Canada) kết hôn với Nguyễn Thị Kim Tiến (D)

Lưu Đ́nh Trứ, TPHCM

 

Trang chủ