Home

Sách điện tử giới thiệu ngày 21-9-2019     (503)   

Allergy

Food Allergens: Methods and Protocols (Lin) 295p, 2017

Anatomy

Rhoton’s Atlas of Head, Neck, and Brain: 2D and 3D Images (Peris-Celda) 644p, 2018

   Samples 1   2   3   4

Cardiovascular Med.

Cardiovascular Catheterization and Intervention:

A Textbook of Coronary, Peripheral, and Structural Heart Disease, 2nd (Moliterno) 915p, 2018

Cardiovascular Med.

CHẨN ĐOÁN H̀NH ẢNH TIM MẠCH 

(CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG THÁNG 7/2019)

a. Echocardiography in Congenital Heart Disease (Lê Minh Khôi) 27p

 

b. EJECTION FRACTION MEASURED BY M-MODE,

 

MANUAL AND AUTOMATED 2D ECHOCARDIOGRAPHY(Dam Trung Nghia)21p

 

c. Lượng giá hẹp van ĐMC khi không đồng bộ các thông số siêu âm tim (Nguyễn Anh Vũ) 15p

 

d. MSCT  trong chẩn đoán bất thường xuất phát & đường đi của động mạch vành (Nguyễn Tuấn Vũ)37p.pdf

 

e. NGHIÊN CỨU H̀NH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ H̀NH

 

BẰNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TIM QUY ƯỚC)

 

VÀ SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ (VĂNG KIẾN ĐƯỢC)18p

 

f. Siêu Âm Doppler Đánh Giá THẤT PHẢI  (Lê Minh Khôi) 29p

 

g. ỨNG DỤNG CỘNG HƯỞNG TỪ TIM

 

TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CƠ TIM THOÁI HÓA DẠNG BỘT (TRẦN THỊ XUÂN ANH)27p

Cardiovascular Med.

Hypertension and 24-hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring (Segura) 93p, 2019

Cardiovascular Med.

Fetal Cardiology Simplified: A Practical Manual (Sharland) 402p, 2013

Cardiovascular Med.

Intensive Care of the Adult with Congenital Heart Disease (da Cruz) 569p, 2019

Cardiovascular Med.

Hypertension and Renal Organ Damage (Pontremoli) 86p, 2018

Critical Care

Critical Care Medicine: The Essentials and More (Marini) 832p, 2019

Dermatology, Cosmetic

Textbook of Cosmetic Dermatology, 5th (Baran) 607p, 2017

Embryology

Before We are Born: Essentials of Embryology and Birth Defects (Moore) 462p, 2016

     Samples:  (1)  (2)   (3)

Endocrinology  

Diabetic Nephropathy: Pathophysiology and Clinical Aspects (Roelofs) 540p, 2019

Gastroenterology

Gastroenterology: USMLE Live Stream: First Aid 2019  (Mullick)  mp3+ mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD   (50.000 đ)

Gastroenterology & Hepatology

Evidence-Based Gastroenterology and Hepatology, 4th (McDonald) 807p, 2019

Head & Neck

Rhoton’s Atlas of Head, Neck, and Brain: 2D and 3D Images (Peris-Celda) 644p, 2018

   Samples 1   2   3   4

Imaging

CHẨN ĐOÁN H̀NH ẢNH TIM MẠCH  (CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG THÁNG 7/2019)

a. Echocardiography in Congenital Heart Disease (Lê Minh Khôi) 27p

 

b. EJECTION FRACTION MEASURED BY M-MODE,

 

MANUAL AND AUTOMATED 2D ECHOCARDIOGRAPHY(Dam Trung Nghia)21p

 

c. Lượng giá hẹp van ĐMC khi không đồng bộ các thông số siêu âm tim (Nguyễn Anh Vũ) 15p

 

d. MSCT  trong chẩn đoán bất thường xuất phát & đường đi của động mạch vành (Nguyễn Tuấn Vũ)37p.pdf

 

e. NGHIÊN CỨU H̀NH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ H̀NH

 

BẰNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TIM QUY ƯỚC)

 

VÀ SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ (VĂNG KIẾN ĐƯỢC)18p

 

f. Siêu Âm Doppler Đánh Giá THẤT PHẢI  (Lê Minh Khôi) 29p

 

g. ỨNG DỤNG CỘNG HƯỞNG TỪ TIM

 

TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CƠ TIM THOÁI HÓA DẠNG BỘT (TRẦN THỊ XUÂN ANH)27p

 

Imaging

Interventional Radiology: A Survival Guide (Kessel) 386p, 2017

Imaging

Ultrasound Program Management: A Comprehensive Resource for Administrating Point-of-Care, Emergency, and Clinical Ultrasound (Tayal) 608p, 2018

Infectious Diseases

Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 25th (Bradley) 332p, 2019

Infectious Diseases, Pediatrics

Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases (Cherry) 3992p, 2019

Intensive Care

Intensive Care of the Adult with Congenital Heart Disease (da Cruz) 569p, 2019

Laboratory Med.

Point-of-Care Testing: Principles and Clinical Applications (Luppa) 455p, 2018

Learning Skills

Bí Quyết Học Đâu Nhớ Đó  (Brown) 258p, 2015

Learning Skills

Educated: A Memoir (Westover) 352p, 2018

Learning Skills

Speed Reading: The Comprehensive Guide To Increase Your Reading Speed By 300% In Less Than 24 Hours (Armstrong) 72p, 2015

Medical Education

Ultrasound Program Management: A Comprehensive Resource for Administrating Point-of-Care, Emergency, and Clinical Ultrasound (Tayal) 608p, 2018

Medical Listening

Gastroenterology: USMLE Live Stream: First Aid 2019  (Mullick)  mp3+ mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD   (50.000 đ)

Ultrasound

CHẨN ĐOÁN H̀NH ẢNH TIM MẠCH  (CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG THÁNG 7/2019)

a. Echocardiography in Congenital Heart Disease (Lê Minh Khôi) 27p

 

b. EJECTION FRACTION MEASURED BY M-MODE,

 

MANUAL AND AUTOMATED 2D ECHOCARDIOGRAPHY(Dam Trung Nghia)21p

 

c. Lượng giá hẹp van ĐMC khi không đồng bộ các thông số siêu âm tim (Nguyễn Anh Vũ) 15p

 

d. MSCT  trong chẩn đoán bất thường xuất phát & đường đi của động mạch vành (Nguyễn Tuấn Vũ)37p.pdf

 

e. NGHIÊN CỨU H̀NH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ H̀NH

 

BẰNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TIM QUY ƯỚC)

 

VÀ SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ (VĂNG KIẾN ĐƯỢC)18p

 

f. Siêu Âm Doppler Đánh Giá THẤT PHẢI  (Lê Minh Khôi) 29p

 

g. ỨNG DỤNG CỘNG HƯỞNG TỪ TIM

 

TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CƠ TIM THOÁI HÓA DẠNG BỘT (TRẦN THỊ XUÂN ANH)27p

Nephrology

Hypertension and Renal Organ Damage (Pontremoli) 86p, 2018

Nephrology

Diabetic Nephropathy: Pathophysiology and Clinical Aspects (Roelofs) 540p, 2019

Neurology

Rhoton’s Atlas of Head, Neck, and Brain: 2D and 3D Images (Peris-Celda) 644p, 2018

   Samples 1   2   3   4

 

Nutrition

Food Allergens: Methods and Protocols (Lin) 295p, 2017

Nutrition

Barasi’s Human Nutrition: A Health Perspective, 3rd (Lean) 659p, 2017

Pediatrics

Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 25th (Bradley) 332p, 2019

Pediatrics

Integrative Pediatrics: Art, Science, and Clinical Application (McClafferty) 449p, 2017

Therapy

Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 25th (Bradley) 332p, 2019

Ultrasound

CHẨN ĐOÁN H̀NH ẢNH TIM MẠCH  (CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG THÁNG 7/2019)

a. Echocardiography in Congenital Heart Disease (Lê Minh Khôi) 27p

 

b. EJECTION FRACTION MEASURED BY M-MODE,

 

MANUAL AND AUTOMATED 2D ECHOCARDIOGRAPHY(Dam Trung Nghia)21p

 

c. Lượng giá hẹp van ĐMC khi không đồng bộ các thông số siêu âm tim (Nguyễn Anh Vũ) 15p

 

d. MSCT  trong chẩn đoán bất thường xuất phát & đường đi của động mạch vành (Nguyễn Tuấn Vũ)37p.pdf

 

e. NGHIÊN CỨU H̀NH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ H̀NH

 

BẰNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TIM QUY ƯỚC)

 

VÀ SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ (VĂNG KIẾN ĐƯỢC)18p

 

f. Siêu Âm Doppler Đánh Giá THẤT PHẢI  (Lê Minh Khôi) 29p

 

g. ỨNG DỤNG CỘNG HƯỞNG TỪ TIM

 

TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CƠ TIM THOÁI HÓA DẠNG BỘT (TRẦN THỊ XUÂN ANH)27p

 

Ultrasound

Ultrasound Program Management: A Comprehensive Resource for Administrating Point-of-Care, Emergency, and Clinical Ultrasound (Tayal) 608p, 2018

    Contents:  1   2   3    Samples:  1   2

 Home