Từ ngày 1-11-2020   http://y7177.com/sach sẽ không c̣n tồn tại,
từ ngày đó xin vui ḷng xem danh mục sách tại  https://tinyurl.com/
book-y-duoc

 

 

Mời vào  http://y7177.com/sach/   hay https://www.facebook.com/thuvien.medic

để xem danh mục sách điện tử được bổ sung vào thứ bảy hàng tuần.

* Danh mục bổ sung hàng tuần    * Danh mục theo tháng

* Danh mục toàn bộ xếp theo chuyên khoa:
 

 

            Danh mục sách sưu tập (theo chuyên khoa) từ 2020: Danh mục theo tháng

            Danh mục sách sưu tập (theo chuyên khoa) từ 2010-2019:               http://y7177.com/sach/sach-2010-2019.pdf

 

* Cosmetic, Esthetic, Plastic Surgery

* Hypertension

* Sách điện tử siêu âm (cập nhật ngày 16-11-2019)

* WEBSITE SIÊU ÂM 

* USMLE (US Medical Licensing Examination: Thi lấy giấy phép hành nghề y ở Mỹ)

* 148 Imaging Video Lectures by Canadian Professors

* Một số links hữu ích khác

Liên hệ:  077-2520-196   hay  toihocsuotdoi@gmail.com