TRANG CHỦ > Việt Nam   Đo Bnh Đ

Ranh giới giữa tỉnh Quảng Ngi v tỉnh Bnh Định

 

Ranh giới giữa 2 tỉnh Quảng Ngi v Bnh Định tnh từ pha biển:

* 3 x TAM QUAN BẮC, HOI CHU BẮC, HOI SƠN
(huyện Hoi Nhơn tỉnh Bnh Định)
gip với x PHỔ CHU (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngi);

 

* X HOI SƠN (huyện Hoi Nhơn tỉnh Bnh Định) gip với
4 x PHỔ CHU, PHỔ THẠNH, PHỔ KHNH, PHỔ CƯỜNG
(huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngi)
v x BA TRANG (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngi);


 

* X AN HƯNG (huyện An Lo, tỉnh Bnh Định)
tiếp gip với ng 4 huyện:
2 x PHỔ KHNH, PHỔ CƯỜNG (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngi);
v x BA TRANG (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngi);


 

* 3 x AN HƯNG, AN TRUNG,
AN DŨNG
(huyện An Lo, tỉnh Bnh Định)
tiếp gip với x BA TRANG
(huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngi);

 

* 3 x AN DŨNG, AN VINH, AN TON

(huyện An Lo, tỉnh Bnh Định)

tiếp gip với x BA LẾ

(huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngi);
 


 

* X AN TON

(huyện An Lo, tỉnh Bnh Định)

tiếp gip với

x BA LẾ v x BA NAM

(huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngi);

v x Sơn Lang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai)

Cc x của tỉnh Quảng Ngi tiếp gip với tỉnh Bnh Định:

TRANG CHỦ > Việt Nam   Đo Bnh Đ